Loading…

Rest in Peace

Read more

Die Wij Nooit Vergeten

Read more

We Will Remember Them

Read more
  • Rest in Peace
  • Die Wij Nooit Vergeten
  • We Will Remember Them

Nieuwsflits

 Nieuwsbrief juli 2022

Beste adoptant en vriend van War Cemetery Brunssum,

Dit wordt na lange tijd, de eerste Nieuwsbrief waarmee wij u graag op de hoogte stellen van de ontwikkelingen binnen Stichting War Cemetery Brunssum.

De afgelopen jaren is door de stichting War Cemetery Brunssum ontzettend veel werk verzet en wij zijn als stichting dan ook trots dat wij voor elk graf minimaal 1 adoptant hebben. Dit geeft aan dat ons werk breed gedragen en gewaardeerd wordt. Wij zijn ons hiervan goed bewust en het is ons voornemen dat wij onze werkzaamheden op de best mogelijke wijze (kunnen) blijven uitvoeren.

Ruud Scholten in Memoriam.

Helaas werden we in april 2021 geconfronteerd met het onverwachte overlijden van de oprichter en zeer gewaardeerde voorzitter Ruud Scholten. Ruud was een zeer geliefd persoon en zonder zijn tomeloze inzet zou onze stichting niet hebben bestaan. Zijn overlijden is een groot verlies, niet alleen voor zijn familie maar ook voor allen die betrokken zijn bij onze stichting. We zullen alles doen om zijn levenswerk in zijn geest voort te zetten.

Boek “Lest we Forget”

In september 2019, tijdens de feestelijkheden van 75 jaar bevrijding van Brunssum, zijn alle 328 gevallen militairen benoemd tot Ereburger van de gemeente Brunssum. In die periode is Ruud’s droom ontstaan van het maken van een boek. Alleen door zijn grote inzet en werving van sponsoren kon dit boek verwezenlijkt worden. Ruud was volop bezig met het verzamelen van artikelen en foto’s waarvan hij helaas het eindresultaat niet heeft mogen zien. De werkzaamheden van het boek zijn zo goed mogelijk overgenomen door Shirley van Dishoeck-Sinfield.

Afgelopen jaar, op 11 november 2021  (Poppyday), was in de Brikke Oave de presentatie van ons boek: "Lest we forget" en hebben wij mogen constateren dat het zeer positief ontvangen is.

Het boek is opgedragen aan Ruud Scholten die stichting War Cemetery Brunssum als zijn levenswerk zag. 

De eerste exemplaren zijn tijdens de presentatie uitgereikt aan Mw. Susan Scholten, de echtgenote van Ruud Scholten, Mw. Wilma van der Rijt, burgemeester van Brunssum en Lt. General Skeates CBE van JFC Brunssum.

Het boek is 2-talig en ad € 29,95 te koop in Brunssum bij Plan Uw Kantoor, Kerkstraat 326 en bij Sigarenmagazijn Hermans, Rumpenerstraat 5. Tevens kan het besteld worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als het per post verstuurd wordt dient u rekening te houden met verzendkosten vanaf € 8,50 voor NL inclusief een beschermende doos.

Liberation Route.

We zijn verheugd u te kunnen informeren dat War Cemetery Brunssum is opgenomen in de Liberation Route www.liberationroute.com waardoor er steeds aandacht blijft voor onze begraafplaats en de geschiedenis van de regio en dan met name over WOII.  Zodra de definitieve datum van plaatsing van de steen bekend is, zullen wij dat communiceren.

Nieuw/aanvulling bestuur

Door het overlijden van Ruud waren we genoodzaakt een nieuwe voorzitter te zoeken. De zittende dames van het bestuur (ook wel “Ruud’s girls” genoemd) hebben met diverse kandidaten gesproken.

De nieuwe samenstelling is

Jack van Oppen, voorzitter (nieuw)
Freek Posthuma, vicevoorzitter/webmaster (nieuw)
Harold Apps, bestuurslid en expert m.b.t. de vele gevechten in onze omgeving (nieuw)
Shirley van Dishoeck-Sinfield, secretaris/penningmeester (lid sinds 2014)
Anne-Mie Koopmans-Bosch, bestuurslid (sinds de oprichting in 2011)
Chrisje Baar-Luyten, bestuurslid en bindster van onze bloemstukken (sinds de oprichting in 2011)
Jessy Schmitz-Baar, bestuurslid (sinds de oprichting in 2011).

Website/Facebook

Met en met zal de website geoptimaliseerd en voorzien worden van nieuwsberichten.

Kijk dan ook regelmatig op www.warcemetery.nl. We streven ernaar dat nieuwsbrieven als deze in de toekomst niet meer nodig zijn.

Dit geldt ook voor de Facebook pagina.

De “oude” FB pagina War Cemetery Brunssum was gekoppeld aan Ruud Scholten en moest vervangen worden door een nieuw account. Helaas is dat niet geheel vlekkeloos gegaan, waarvoor onze excuses.

De naam is nu Brunssum Warcemetery.

Save the date: 5 oktober herdenking monument Platanendreef, 11 November Poppyday en weekend van 18 december vredeslicht. Meer info volgt via Facebook.

In het vertrouwen dat deze informatie goed door u ontvangen wordt.

Met vriendelijke groet.
Jack van Oppen
Voorzitter Stichting War Cemetery Brunssum

Dear adopter and friend of Foundation War Cemetery Brunssum.

After a long time, this Newsletter will give you the information about the developments within the War Cemetery Brunssum Foundation.

In recent years, the War Cemetery Brunssum foundation has done a lot of work and as a foundation we are proud that we have at least 1 adopter for each grave. This indicates that our work is widely supported and appreciated. We are well aware of this and it is our intention that we (can) continue to carry out our work in the best possible way.

Ruud Scholten in Memoriam.

Sadly, in April 2021 we were confronted with the unexpected death of the founder and our highly esteemed chairman Ruud Scholten. Ruud was a very popular man and without his unbridled commitment our foundation would not have existed. His passing is a great loss, not only for his family but also for all those involved in our foundation. We will do everything to continue his life's work according to his mind.

Book "Lest we Forget"

In September 2019, during the festivities of 75 years of liberation of Brunssum, all 328 fallen soldiers were appointed Honorary Citizen of the municipality of Brunssum.  In that period Ruud's dream of making a book arose. Only through his great commitment and recruitment of sponsors could this book be realized. Ruud was busy collecting articles and photos of which he unfortunately did not get to see the result.The work of the book has been taken over as well as possible by Shirley van Dishoeck-Sinfield.

Last year on November 11, 2021 (Poppyday), we presented our book "Lest we forget" and we can conclude that it was very positively received.

The book is dedicated to Ruud Scholten who saw the War Cemetery Brunssum Foundation as his life's work.

The first copies were handed over during the presentation to Mrs. Susan Scholten, the wife of Ruud Scholten, Mrs. Wilma van der Rijt, mayor of Brunssum and Lt. General Skeates CBE of JFC Brunssum.

The book is in Dutch and English and for sale at € 29.95  in Brunssum at Plan Uw Kantoor, Kerkstraat 326 and at Sigarenmagazijn Hermans, Rumpenerstraat 5.

It can also be ordered via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. If it is sent by post, you must take into account the  costs from € 8.50 for NL and for the UK € 20,00  including a protective box.

Liberation Route.

We are pleased to inform you that War Cemetery Brunssum is included in the Liberation Route www.liberationroute.com . This enables us to continue to draw attention to our cemetery and the history of the region and in particular about WWII.  As soon as the final date of placement of the stone is known, we will communicate this.

New/addition of the Board

Due to Ruud's death, we were forced to look for a new chairman. The ladies of the board (also called "Ruud's girls") have spoken to various candidates.

The new Board is formed by:

Jack van Oppen, chairman (new)
Freek Posthuma, vice-president/webmaster (new)
Harold Apps, board member and expert of the many battles in our area (new)
Shirley van Dishoeck-Sinfield, secretary/treasurer (member since 2014)
Anne-Mie Koopmans-Bosch, board member (since its foundation in 2011)
Chrisje Baar-Luyten, board member, binder of our flower arrangements (since its foundation in 2011)
Jessy Schmitz-Baar, board member (since its foundation in 2011).

Website/Facebook

Little by little, the website will be optimized and provided with news items.

Check www.warcemetery.nl regularly. We strive to ensure that newsletters like this are no longer needed in the future.

This also applies to the Facebook page.

The "old" FB page War Cemetery Brunssum was linked to Ruud Scholten and had to be replaced by a new account. Unfortunately, that did not go completely smoothly, for which we apologize.

The name is now Brunssum Warcemetery.

Save the date: 5 October Commemoration Lancastermonument Platanendreef, 11 November Poppyday and weekend of 18 December Peace light. More info will follow via Facebook.

In the confidence that this information will be well received by you.

With kind regards
Jack van Oppen
Voorzitter Stichting War Cemetery Brunssum

 
   

Informatie onvangen van Simon North

Zoekt u een mooi cadeau?
Are you looking for an original present

  

In Brunssum is de Tweede Wereldoorlog nog op vele plaatsen aanwezig. Soms in de herinneringen en de verhalen. Of in de oorlogsmonumenten. Soms in bijeenkomsten en concerten die in het teken staan van de Tweede Wereldoorlog. Soms is die aanwezigheid in de vorm van littekens, zoals het British War Cemetery, waar 328 Britse soldaten liggen begraven.

De soldaten die hier rusten, hebben een hoge prijs betaald voor de strijd die ze in 1944 en 1945 voerden. Maar hun erfenis is ook enorm. Zij vielen voor onze vrijheid. Zij vielen voor een rechtvaardige samenleving. Zij vielen voor onze voorouders, voor ons, en voor onze kinderen. Op ons rust de plicht om die erfenis te koesteren in de geest van hun offer. Democratie, vrijheid, onafhankelijkheid, het mogen nooit loze kreten worden. Omdat onze bodem doordrenkt is met het bloed en de tranen van hen die ervoor stierven.

Een paar jaar geleden is onderzoek gedaan onder de Nederlanders over de waardering en beleving van de Tweede Wereldoorlog. Belangrijkste conclusie van dat onderzoek is dat de Tweede Wereldoorlog nog steeds sterk leeft, óók onder jongeren. Niet als een geschiedenisles, maar als een onlosmakelijk onderdeel van ons heden. Dat is een krachtig gegeven, want dit betekent dat huidige én toekomstige generaties bereid zijn om de lessen van de Tweede Wereldoorlog te vertalen naar onze eigen omgeving, ons eigen leven, ons eigen handelen. Wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, is langzamerhand tot een ijkpunt uitgegroeid. Die oorlog heeft ons bewuster gemaakt van menselijke waardigheid, menselijke verantwoordelijkheid, menselijke normen en waarden – en van het belang om al die zaken te verdedigen, in gebaar, gedrag, denken, doen. De Tweede Wereldoorlog is geen geschiedenis. Het is ons heden. En onze toekomst.

Op dit kerkhof liggen 328 mannen die het fundament hebben gebouwd van onze samenleving. Hun offer is lang geleden gebracht. Maar het is niet vergeten. En hun erfenis is er niet minder om. Wij zijn vrij. Wij zijn bevoorrecht. En wij zijn, boven alles, dankbaar. Dat is ook de reden waarom we de monumenten uit de oorlogstijd koesteren. Een koestering waarmee we tot uitdrukking willen brengen: we halen moed en inspiratie uit de offers die jullie hebben gebracht.

Clemens Brocken
Burgemeester (2003-2012)

1 

cwgcpukt